Statut Fundacji

 1. Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a w szczególności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych, dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, a w szczególności budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny, moralny i duchowy dzieci i osób dorosłych
 4. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 5. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych
 8. Działalność wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci
 9. Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży
 10. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej
 11. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
 12. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
 13. Upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata
 14. Upowszechnianie rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu
 15. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, duchowości, psychologii, pedagogiki, sportu, twórczości ludowej
 16. Upowszechnianie wiedzy o ekologii, ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego
 17. Promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 18. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 19. Organizowanie pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów
 20. Działalność charytatywna
 21. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym
 22. Wpieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji

Działania Fundacji

 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć i warsztatów dla dorosłych
 • wspieranie rozwoju duchowego dzieci i dorosłych poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatówo, spotkań, koncertów itp.
 • wspieranie organizowania i prowadzenia rekolekcji
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież oraz dorosłych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie imprez, zajęć i warsztatów sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i kulturalnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • organizowanie aukcji oraz imprez charytatywnych,
 • organizowanie zbiórek oraz imprez publicznych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów w ramach „zielonej szkoły”.
Statut Fundacji do pobrania w formacie PDF