Informacje ogólne
Niniejsza wersja Polityki Prywatności Fundacji Feliks obowiązuje od 24 listopada
2022 roku. Stanowi zaktualizowaną wersję dokumentu z 14 czerwca 2019 roku
obowiązującego do 23 listopada 2022 roku. W ramach aktualizacji do Polityki
Prywatności Fundacji Feliks wprowadzono informacje o zasadach dotyczących
przetwarzania danych osobowych odbiorców działań Fundacji / klientów oraz osób
kontaktujących się z Fundacją za pośrednictwem Facbook.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Feliks z siedzibą w Ostrowiec
Świętokrzyski, 27-400, przy ul. Grabowiecka 15. NIP: 6612372049
KRS:0000577826 ; REGON: 362604915, reprezentowana przez Zarząd.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z
którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: fundacja.feliks@
Celem Polityki Prywatności jest zebranie najważniejszych zasad dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Fundację Feliks. Przedstawiamy w niej
kluczowe grupy osób, których dane przetwarzamy, opisujemy w jakich celach i w
oparciu o jakie podstawy prawne to robimy. Informujemy także o prawach
przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami
wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne rozporządzenie o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych”
zastąpiliśmy określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, “Fundacja”, “Fundacja Feliks”.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Termin “CRM” (z ang. customer
relationship management) oznacza program informatyczny wykorzystywany przez
Fundację Feliks do zarządzania relacjami
Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?
● Dane osobowe odbiorców działań Fundacji / klientów
Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe naszych Klientów tj.: imię
i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o stanie zdrowia, nr telefonu, adres
zamieszkania, adres zameldowania, dane członków rodzin, sytuacja zawodowa,
rodzinna, finansowa, orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości, decyzje
administracyjne. Celem przetwarzania jest: realizacja projektów mających na celu
udzielenie pomocy i wsparcia; cele kontrolne przez uprawnione podmioty. Dane
przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO, czyli realizacja zadania
publicznego oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora.
Twoje dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym, którym zleciliśmy
wykonanie części usług oraz organom upoważnionym z mocy prawa.
Dane wrażliwe niezbędne do udzielenia pomocy i wsparcia przetwarzamy na
podstawie art. 9 ust.2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę ,
której dane dotyczą w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
art.9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art.9 ust.2 lit.d RODO (przetwarzania
dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy
podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych)
Twoje dane przechowujemy przez okres min. 5 lat po zakończeniu roku, w którym
zakończył się projekt, z uwagi na obowiązki rozliczeniowo-kontrolne.
● Dane użytkowniczek i użytkowników stron fundacja-feliks.pl
● Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami,
zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności
oraz analizowania skuteczności komunikacji.
Podczas korzystania z serwisów Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi
systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie,
adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach
itp.
Dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przechowujemy do
końca działalności Fundacji w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
● Dane osób wspierających nas darowiznami
Finansowe wspieranie Fundacji Feliks jest możliwe poprzez przekazanie darowizny
przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayU obsługujący płatności
online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.
W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy
przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko,
numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy
oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie
przepisów dotyczących rachunkowości).
Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań
za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów
bankowych osób przekazujących nam darowizny. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy
kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą
podziękowań za wsparcie”) na adres: fundacja.feliks@gmail.com . Możemy też
kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować
się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie
adresu e-mail w tytule przelewu.
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o
podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc
wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić
omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest
konieczny do technicznej obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do
realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres
e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania
potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz
sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja.feliks@gmail.com
Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy
go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z
daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera
lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).
● Dane osób przekazujących 1,5% podatku
Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1,5%
podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych.
Są to: imię i nazwisko podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty
podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku –
oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT
dotyczącej 1,5%. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu w celu podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie,
żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie
nam ich przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Jeśli już je przekazałeś/-aś, ale
zmieniłeś/-aś zdanie, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja.feliks@gmail.com
Dane osób wspierających nas 1,5% podatku przetwarzamy na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z
daną osobą.
● Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera
Przetwarzamy imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów
newslettera Fundacji Feliks w celu wysyłania informacji o działalności Fundacji oraz
kwestii związanych z obszarem naszej działalności.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, którą można w każdym
czasie odwołać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia
mailingu. Dane przetwarzamy do końca istnienia Fundacji lub do czasu wycofania
zgody.
Dane byłych subskrybentek i subskrybentów newslettera przetwarzamy na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami
przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM
odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę,
odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas
wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli
informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś nasz newsletter i całkiem przestali
się z Tobą kontaktować, napisz do nas na adres fundacja.feliks@gmail.com
● Dane dziennikarzy
Fundacja Feliks przetwarza dane dziennikarzy i dziennikarek (także wydawców i
wydawczyń) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres
przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji.
Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w
celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację Feliks oraz
zarządzania relacjami.
Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od
nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie
wiadomości na adres: fundacja.feliks@gmail.com
● Dane pracowników działów CSR (od ang.corporate social responsibility) lub
innych osób reprezentujących firmy i instytucje, z którymi utrzymujemy
kontakty
● Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej
(adresy w domenie fundacja-feliks.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy
listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi
korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania
kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres
e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści
wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach
archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji,
z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy
niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie
podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji,
poprosimy o nie.
● Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe
oraz komunikatory internetowe
Facebook WhatsApp są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i
przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z
nami poprzez Facebooka, WhatsAppa (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie
do administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia/retweety,
komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych
staje się oprócz Facebooka czy WhatsAppa także Fundacja Feliks. Dane, takie jak
imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w
wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Fundacji na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na
komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w
interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
● Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację
Feliks
W przypadku organizowania wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady
prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że
charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji.
Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, a podstawą przetwarzania jest
realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Feliks (art. 6
ust. 1 lit.e. RODO).
Po zakończeniu wydarzenia dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami, przez 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję
z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres:
fundacja.feliks@gmail.com. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków
grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy
okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.
● Dane osób korzystających z działań Fundacji Feliks
● Dane uczestniczek i uczestników konkursów
Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w
jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail
uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego
zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i
wysłania nagród, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie
publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Feliks (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).
Po zakończeniu konkursu dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję
z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres:
fundacja.feliks@gmail.com.
Statystyki (Google Analytics)
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy
stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w naszym imieniu. W tym
celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane w punkcie 9. Informacje zebrane
przez Google w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. URL
odsyłający, odwiedzone strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system
operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA,
gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w
formie anonimowej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie
połączone z Twoim pełnym adresem IP.
Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w
dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki
przeglądarki Google.
Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach
korzystania z usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych
osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.
Reklamacje
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo
po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres
e-mail: fundacja.feliks@gmail.com
Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką
uregulowaną naszą Polityką Prywatności.
Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i
nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji.
Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje
niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także
złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Udostępnianie danych
Fundacja Feliks będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
● podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w
tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowa
Fundacji).
● podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe
powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym
firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów
powierzenia i regulaminów usług.
Dane osobowe zebrane w ramach projektów finasowanych ze środków publicznych
mogą być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu
realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia
powyższych czynności lub ich przedstawicielom.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Retencja danych
Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Fundację
Feliks zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.
Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2, zastrzegamy sobie również prawo do
przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie
wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.
Twoje prawa
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci
następujące prawa:
Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia
swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w
dowolnej chwili: fundacja.feliks@gmail.com
Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać
z tych praw, kontaktując się z nami fundacja.feliks@gmail.com
W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją
zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani
nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z
prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.
Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy.
Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących
skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi ochrony danych.
Zabezpieczenia danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne
zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie
elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz wynajętym serwerze, a także – w
ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w
telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych
wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją Feliks,
przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM),
poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w
formie dokumentacji papierowej, w odpowiednio zabezpieczonych szafach i
pomieszczeniach.
Pliki cookies
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki
tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszych stron
internetowych: fundacja-feliks.pl
Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia
dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu,
kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest
zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie
pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
urządzenia użytkownika końcowego.
Korzystając z serwisów Fundacji Feliks wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików
cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu
internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre
funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć
pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest
zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub
sygnalizowania ich przesłania.
Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

 1. pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie
  korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
 3. pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez
  użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np.
  w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
  itp.
  W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron
  internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych
  aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:
  ● Internet Explorer – http://support.microsoft.com/
  ● Chrome – http://support.google.com/chrome/
  ● Safari – http://support.apple.com/
  ● Firefox – http://support.mozilla.org/pl/
  ● Opera – http://help.opera.com/Windows/
  Urządzenia mobilne:
  ● Android – http://support.google.com/chrome/
  ● Safari – http://support.apple.com/
  ● Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/ (12).
  Zmiany w Polityce Prywatności
  Fundacja Feliks zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w
  treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z
  dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.fundacja-feliks.pl